Hlavní navigace

Stručné shrnutí k této kapitole

Sdílet

Otázky spojené s použitím českého práva

Stručné shrnutí k této kapitole

Na závěr kapitoly zabývající se otázkami použití českého práva je tedy možno shrnout, že český autorský zákon je nutné aplikovat na všechna užití počítačových programů, ke kterým dochází na území České republiky, a to bez ohledu na statut subjektu, jenž tento počítačový program užívá, a bez ohledu na charakter předmětného počítačového programu. Rozhodné právo v závazkových právních vztazích (včetně licenčních smluv k software) se pak určí dle norem českého mezinárodního práva soukromého (za předpokladu, že je dána česká jurisdikce). Českým právem se závazkové právní vztahy ze smluv se zahraničním prvkem řídí v případě, kdy došlo k volbě českého práva smluvními stranami, či v případě, že k určení českého práva jako rozhodného práva došlo na základě jiných hraničních určovatelů (viz výše). Samozřejmě, že se právem České republiky řídí také závazkové právní vztahy z licenčních smluv k software uzavřené mezi českými subjekty.